1. Դավիթ մարգարե

2. Իմ հոգվույս հոգի

3. Ես այն հավերուն էի

4. Երբ ես ի յաշխարհս եկի

Ստեղծագործություններ